Uit het nieuws – Inzichten uit de Care

Senioren zoeken woonvoorzieningen in de buurt

Uit de zoekersanalyse van het seniorenplatform Woonz.nl blijkt dat 50% van de woningzoekende senioren op zoek is naar direct beschikbare woningen. De overige zoekers zoeken een woning die binnen of na 6 maanden beschikbaar komt. Senioren doen soms wel anderhalf jaar doen over de zoektocht naar een nieuwe woning. Obstakels als het opruimen van de eigen woning, financiële consequenties en de mening van de kinderen spelen daarin een rol. Opvallend vindt Woonz.nl dat 32% van de zoekers buiten de eigen provincie zoekt. Dit zijn senioren zelf maar ook ‘de kinderen van’. Het zoeken naar woonoplossingen is daarmee een landelijk vraagstuk. Het dogma ‘ik wil in mijn eigen wijk blijven’ raakt langzaam op de achtergrond. Veel belangrijker worden voorzieningen in de buurt en de mogelijkheid om samen in de senioren(zorg)woning te kunnen wonen. Er is een drastisch tekort aan geschikte huurwoningen. Met name voor senioren. Er blijven meer senioren thuis wonen, die in veel gevallen een eenpersoonshuishouden voeren. Het is belangrijk dat er meer huizen gebouwd worden zodat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Bron: Woonz, 2016, www.woonz.nl.

Senioren willen niet verhuizen

Onderzoek van Bureauvijftig liet een paar jaar geleden al zien dat 61% van de ouderen zich niet of nauwelijks voorbereid op een toekomst met bijvoorbeeld zorg en ondersteuning. En als zij daar al over nadenken, bijvoorbeeld over het aanpassen van de woning, dan stellen ze dat graag uit tot ‘Het moment dat ik het nodig heb’. Blijkbaar is de noodzaak om vroegtijdig in actie te komen er niet. Hoe zorgen we ervoor dat in actie komen actueel wordt voor het urgent is?

Bron: Bureauvijftig, 2014.

Geen verschil gezondheid 85-plussers thuis of in tehuis

De 85-plussers in verpleeg- of verzorgingstehuizen voelen zich vaak even gezond als leeftijdsgenoten die zelfstandig wonen. Wel hebbend de ouderen die op deze leeftijd in de tehuizen wonen, meer aandoeningen. Ouderen die zelfstandig wonen, voelen zich met de jaren minder gezond. De zogenoemde ervaren gezondheid in die groep neemt af van 68 procent (in de leeftijdscategorie 55-75 jaar) naar 47 procent (bij 85-plussers). Bij tehuisbewoners neemt het gevoel van gezondheid juist toe: van de leeftijdsgroep 55-75 naar 85 jaar en ouder stijgt het percentage van 27 naar 46 procent. In 2016 woonden 116 duizend mensen van 55 jaar en ouder langdurig in tehuizen, wat neerkomt op 2 procent van de 55-plussers. Dertig procent van hen is 90 jaar of ouder. In 1998 woonden nog 141 duizend 55-plussers (4 procent van het totaal) in een tehuis. In totaal werden 1.600 tehuisbewoners ondervraagd over hun gezondheid en leefsituatie. Zij bleven tot nu toe buiten beeld in enquêteonderzoeken van het CBS.

Bron: CBS, 2017, www.cbs.nl.

Groeimarkt van 14 miljard

Omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, neemt de behoefte aan dienstverlening aan huis toe. De potentiële omzet voor seniorendiensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn zal volgens ING om die reden zo’n 14 miljard euro bedragen in 2025. ING verwacht dat er grote kansen liggen voor innovatieve dienstverleners die zich richten op ondersteund wonen van ouderen. Daarbij is er een verschuiving gaande van wonen plus zorg naar wonen plus diensten. Een enorme groeimarkt. Welke zorginstelling kan snel genoeg de bakens verzetten en profiteren van deze kansen?

Bron: ING Economisch Bureau, 2016.